کدام زبان سریعتر مفاهیم را منتقل می کند

آیا تابحال دقت کرده اید که چرا بعضی زبان ها سریعتر از سایر زبان ها گفتگو می شوند؟
اینفوگرافی زیر نتایج تحقیقی را نشان می دهد که در این باره انجام شده است :

Speed-of-Languages