Tag Archives: دانش

۵ دلیلی که چرا باید یک زبان جدید یاد گرفت

دلیل اول این است که فرهنگ شما بسیار زیاد خواهد بود. آن دسته از افرادی که دارای فرهنگ هستند افرادی آگاه هستند و راه خود را در سراسر زندگی می دانند. اگر زبان دیگری را نیز می دانید، شما دارای فرهنگ بیشتر و در نتیجه این قابلیت به شما اجازه می دهد تا به سفر […]