۵ دلیلی که چرا باید یک زبان جدید یاد گرفت

  1. دلیل اول این است که فرهنگ شما بسیار زیاد خواهد بود. آن دسته از افرادی که دارای فرهنگ هستند افرادی آگاه هستند و راه خود را در سراسر زندگی می دانند. اگر زبان دیگری را نیز می دانید، شما دارای فرهنگ بیشتر و در نتیجه این قابلیت به شما اجازه می دهد تا به سفر های مختلف بروید و جهان را بهتر بشناسید.
  2. دلیل دوم این است که مردم شما را دوست خواهند داشت. انسان ها برای  افراد با دانش احترام قائل هستند زیرا که از آنها معلومات فراوانی را یاد می گیرند اما تا زمانی که به خودنمایی برخورد نمی کنند. افراد دوست دارند که ازمردم کشورهای دیگر با فرهنگ های مختلف، اطلاعات داشنه باشند، پس شما می توانید با زبان روابط زیادی را کسب کنید.
  3. دلیل سوم این است که شما اطلاعات زیادی را کشف می کنید. نه تنها دید شما به فرهنگ های متفاوت باز می شود، بلکه شما با داشتن زبان قادر به برقراری روابط با هزاران نفر خواهید بود.هیچ کس نمی داند که زندگی ما چگونه خواهد بود، ولی یک زبان می توانی زنگیمان را کاملاٌ متفاوت سازد.
  4. دلیل چهارم این است که شما به ذهن خود توسعه می بخشید. با یادگیری شما ورزش ذهنی انجام می دهید، بنابرین شما باید در به خاطر سپردن سریع و درانجام بعضی از عملیات ذهنی بسیار پیشرفته باشید. هنگامی که شمایک زبان جدید را یاد می گیرید، در حین حال کلمات وافعال رابا هم قرار می دهید که این کار تمرینی برای ذهن شما می شود. شما باید در ارتباط چیزهای دیگر نیز خوب باشید.
  5. دلیلپنجمیکه چرا شما بایدزبان دیگری رایاد بگیرید، این است که زبان سرگرم کننده است. یادگیری زبانآسان نیست، اما با بهره گیری از تجربهوتبدیل آن بهیک بازیتعاملیشما واقعا می توانید لذت ببرید. شما همچنین می توانیددر کنارو یاباشخص دیگری که برای هر دو شما لذت بخش است زبان را یاد بگیرید.

و این هم ۵ دلیلی که چرا باید یک دوره خوب با یادگیری زبان را گذراند. ما همه برنامه های زیادی را بدون عمل می گذاریم اما اگر همین حالا به برنامه خود عمل نکنید دیگر هیچ موقع عمل نخواهید کرد. در حال حاضر زمان برای شروع زبان جدید بسیار مناسب است. شما از دانستنزبان هرچه زودتر بهره مند خواهید شد.