مزایای تجهیزات آموزشی لابراتوار

جذب نمودن دانش آموزان
با فن آوری لابراتوار آموزشی زبان گنجانیده شده در یک برنامه آموزشی می توان دانش آموزان را تشویق به یادگیری نمود.

به حداکثر رساندنزمان
با استفاده از تجهیزات مدرن آموزشی به منظور توسعه مهارت های زبان اصلی، گوش دادن، صحبت کردن، خواندن، و نوشتن، می توان از زمان موجود حداکثر استفاده را به بهترین نحو نمود.

برای آموزش گروهی
با روش های جدید در کلاس های درس می توان پروژه های مشارکتی که باعث تحریک تفکر و ارتباط بین افراد می شود را بوجود آورد.

تمرین والقای اعتماد به نفس
تجهیزات آموزشی لابراتوار بهترین و آسانترین روش برای دانش آموزان و اساتید برای برگزاری امتحانات با گوش دادن و صحبت کرد، است.

اشتراک گذاریدروس
با این تجهیزات امکان نمایش و اشتراک دروسی که شامل تصاویر، متن است با نظارت استاد وجود دارد.

راهنمای دانش آموزان
متمرکز نگه داشتن آنها با استفاده از تجهیزات لابراتوار زبان، ابزار صفحه نمایش، صدا، و نظارت تصویری.